Abildgården
Bestyrelse > Referater
 Vælg dato
Referat fra den 17. november 2010

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I ABILDGÅRDEN – ONSDAG DEN 17. NOV. 2010

Tilstedeværende:

Søren, Diana, Simon & Roshanak – samt Jeannie og Birgitte.

Afbud: Therese, Lisbeth.

Dagsorden:

1.      Konstituering af bestyrelsen

2.      Valg af formand og næstformand

3.      Nyt fra lederen/Økonomi

4.      Sukkerpolitik

5.      Madvalg

6.      Sammenlægning

7.      Kommende aktiviteter

8.      Lukkedage anno 2011

9.      Næste møde

Ad. 1. Søren blev valgt til mødeleder og Roshanak til referent.

Ad. 2. Konstituering af bestyrelsen:

Søren træder tilbage som formand pr. dags dato. Roshanak er valgt som formand, og Diana og Simon deler næstformandsstillingen mellem sig. I forbindelse med bestyrelsesmøderne, skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede.

Ad.3. Nyt fra lederen:

Birgitte er pr. 1. januar 2011 ansat som pædagogisk leder for den samlede institutionsenhed. Jeannie vil dermed blive afdelingsleder af Abildgården.

Institutionens økonomi:

Birgitte orienterede om, at Abildgården aktuelt har et underskud på 100.000 kr. for 2010, som man dog har en forventning om vil blive dækket ind i forbindelse med sammenlægningen. Dertil kommer, at institutionen til trods for en række miljø og – energimæssige forbehold, har fået en regning på 94.000 kr. for el, som man kan få dækket ved at tage pengene ud af den såkaldt ”fleksibel pulje” i budgettet.

Legepladsen:

Der vil være indvielse af legepladsen mandag den 22. november 2010. Det er gået rimeligt planmæssigt med det arbejde der skulle udføres på legepladsen – og denne vil indeholde bl.a. et klokkespil, store og små vipper, et piratskib, sandkasse, trampolin og ikke mindst en ”redegynge”.

Legepladsen og dens faciliteter skal være til fællesbrug for både vuggestue og børnehavebørn – dog arbejder man aktuelt fra personalets side på at finde en god løsning til hvordan aktiviteterne primært skal foregå på højre side af legepladsen i de tidspunkter hvor vuggestuebørnene sover i venstre side af legepladsen. Der vil således blive etableret en form for ”stille zone” i vuggestuens område.

Ad.4. Sukkerpolitik:

Institutionens sukkerpolitik blev drøftet på ny, og der er bred enighed om, at sukkerpolitikken skal fortsætte som den er nu, hvilket vil sige, at der IKKE må serveres nogen form for raffineret sukker for vuggestuebørnene i forbindelse med særlige arrangementer (fx fødselsdage). For børnehavebørnene gælder det, at forældrene bedes respektere listen over ”tilladte lækkerier”, som findes på hjemmesiden.

Til denne liste hører: Små flødeboller, lille stykke kage, frugt, frugtstænger, boller og nødder.

Ad. 5. Madvalget:

 Københavns Kommune har præsenteret tre muligheder i forhold til madvalget 2010:

·         Kommunal frokostordning

·         Forældrearrangeret frokostordning (dog først gældende fra sommeren 2011)

·         Ingen frokostordning – madpakke hjemmefra.

Forældrebestyrelsen var enstemmigt enig om, at man ønsker den kommunale frokostordning – hvilket betyder, at vi kan fortsætte med madordningen på institutionen som den er nu. Dette ville under normale omstændigheder indebære en opgradering af Abildgårdens køkkenfaciliteter, men bliver ikke aktuelt, eftersom Abildgården skal lægges sammen med Ønske Øen. Til trods for tidligere udmelding i forbindelse med forældremødet, står Abildgården og Ønske øen på Kommunens hjemmeside registreret som én institution. Dette betyder bl.a. at al madlavning vil foregå i Ønske Øens køkken, hvor man i forvejen har opgraderet køkkenet til et industrikøkken. Der vil i den kommende tid arbejdes på at finde en fremgangsmåde for hvordan man i forbindelse med måltiderne kan levere maden til Abildgården fra den anden side af gaden.

Denne ordning vil i praksis betyde, at der bliver en stigning på 300 kr. om måneden for en vuggestueplads (3.327 kr.), og en fald i taksten til en børnehaveplads (2.305 kr.) Man kan få mere at vide på følgende link:

http://www.kk.dk/Borger/PasningOgSkolegang/Boernepasning/KvalitetIPasningen/Boernemad/Madvalget/IntroTilMadvalget.aspx

ad. 6. Sammenlægning:

Der er fortsat en række uklare faktorer omkring den kommende sammenlægning, herunder, om hvorvidt Abildgårdens forældrebestyrelse på en eller anden måde skal integreres i Ønske Øens forældrebestyrelse o.l.

Dertil kommer, at der generelt skal skabes passende arbejdsgange de to enheder (Abildgården og Ønske Øen) imellem. Der planlægges ligeledes en fællestur for personalet i de to institutioner i februar måned. Alt i alt vil personalekapaciteten bliver på 50 medarbejdere.

Der skal være møde med Ønske Øens bestyrelse den 25. november 2010, hvor vi forventer svar på en række spørgsmål.

Ad.7. Kommende aktiviteter:   

Juletiden nærmer sig, og i den forbindelse er der traditionens tro julefest i Abildgården fredag den 10. dec. kl. 15:00. Julefesten byder bl.a. på sang og luciaoptog, og der vil serveres æbleskiver, pebernødder og gløgg – samt saftevand til børnene. Julemanden vil runde festen af med at uddele sukkerhjerter kl. 16:30.

Flere forældre har ønsket kopier af de billeder der bliver taget af børnene i løbet af pasningsdagen. Disse billeder vil fremover være at finde på hjemmesiden – og blive udskiftet en gang om måneden. Hvis man melder sig til nyhedsbrevet på hjemmesiden, vil man automatisk få en mail, når der bliver lagt nye billeder ud på hjemmesiden.

Ad.8. Lukkedage:

I 2011 vil Abildgården have 9 lukkedage:

En fredag i feb. Måned (nærmere dato følger), hvor personalet skal på weekendtur med Ønske Øens personale.

27. maj (P-dag)

3. juni

2. september

25. november

27. december

28. december

29. december

30.december

Der gøres endvidere opmærksom på, at Københavns Kommune i forbindelse med de kommende besparelser, pålægger 2 fastlagte ferieuger for børnehavebørn. Det drejer sig om ugerne 29 & 30.

Ad. 9. Næste bestyrelsesmøde bliver i slutningen af januar 2011.


Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Abildgården | Moselgade 24-26 | 2300 Kbh S  | 32584841  | abildgaarden@abildgaarden.net
Gør denne side til din startside